Úraz při dopravní nehodě

ODŠKODNĚNÍ Z POVINNÉHO RUČENÍ VINÍKA PŘI NEZAVINĚNÉ DOPRAVNÍ NEHODĚ PO 1.1.2014 (NOZ)

Nároky týkající se odškodnění není potřeba řešit s viníkem dopravní nehody, i když ten má zákonnou povinnost nehodu pojišťovně hlásit. Odškodnění se platí z povinného ručení vozidla, které řídil viník dopravní nehody, případně se jedná s Českou kanceláří pojistitelů, která má povinnost řešit ty případy, kdy vozidlo nebylo pojištěno.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, při újmě na přirozených právech člověka v ustanovení § 2956 stanoví, že škůdce je povinen odčinit škodu i nemajetkovou újmu, kterou tím způsobil, jako nemajetkovou újmu odčiní i způsobené duševní útrapy. Zákonný rámec pro poskytování náhrady ve vztahu ke zdravotním následkům nemateriální povahy tvoří jediné ustanovení (§ 2958), podle nějž „při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.“

O odškodnění je nutné požádat pojišťovnu písemně a doporučujeme uvést výpočet jednotlivých nároků, neboť vyčíslení a prokázání nároku je povinností poškozeného.

Právo na náhradu škody vzniklé při nezaviněné dopravní nehodě sestává z jednotlivých nároků, které se nemusí uplatňovat vždy všechny najednou. Nárok máte na:

  • Bolestné - výše odškodného se určuje dle metodiky Nejvyššího soudu, ale lze využít i jiných možností výrazného navýšení odškodnění, ale lze využít i jiných možností výrazného navýšení odškodnění. Odškodňuje se jak bolest způsobená zraněním, tak bolest nastalá léčením.

  • Ztížení společenského uplatnění – jedná se o kompenzaci úrazů s trvalými zdravotními komplikacemi, které znemožňují společenské začlenění. Určuje se dle metodiky Nejvyššího soudu, ale lze využít i jiných možností výrazného navýšení odškodnění. O pojistné plnění žádá po ustálení následků úrazu, obvykle se uplatňuje nejdříve po uplynutí jednoho roku ode dne, kdy se úraz stal.

  • Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti - rozdíl mezi průměrným výdělkem před poškozením a vyplacenými nemocenskými dávkami.

  • Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti - rozdíl mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu.

  • Náklady spojené s léčením - kompenzace za veškeré platby proběhlé v souvislosti s léčením nebo následným rehabilitováním. Výdaje, které poškozený vynaložil na to, aby dosáhl zlepšení zdravotního stavu, náklady na vydatnější stravu, náklady na ošetřovatelku, terapeuta, výpomoc třetí osoby v domácnosti, cesty rodinných příslušníků do zdravotnických zařízení, výdaje na léky, zdravotní pomůcky, rehabilitaci a lázně.

  • Náhrada věcné škody - kompenzace za poškození osobních věcí při úrazu.

Na uplatnění nároku je stanovena čtyřletá promlčecí lhůta, která začíná běžet dnem, kdy došlo k dopravní nehodě.

Zdravotní posudek odškodnění za bolestné a ztížení společenského uplatnění vyplní lékař, který je seznámen nebo se podobně seznámí se zdravotním stavem zraněného, velice záleží na zkušenostech lékaře. Z praxe víme, že na těchto posudcích se dá nejvíce ztratit či naopak získat, uplatnění náhrady za zdravotní potíže a následky spojené s úrazem vyžaduje, dle našich zkušeností, zapojení skutečných odborníků v daném lékařském oboru.

Víte například, že odškodnění pojišťovna vyplácí i za případnou nadstandardní péči, kterou zraněnému poskytovali blízcí v době léčení úrazu?

Správným výpočtem jednotlivých nároků lze docílit výrazného navýšení odškodnění!

Kontakty 731 127 731 info@osuraz.cz www.osuraz.cz
Adresa Brno:

Občanské sdružení ÚRAZ
Lidická 2006/26
602 00 Brno

Adresa Praha:

Občanské sdružení ÚRAZ
Panská 5
110 00 Praha 1