Úraz žáka a studenta ve škole

ODŠKODNĚNÍ ÚRAZŮ ŽÁKŮ A STUDENTŮ VE ŠKOLE - PODLE NV 276/2015

O odškodnění je nutné požádat písemně školu, která musí být pro případy úrazů pojištěna. Nemá-li škola uzavřenou pojistku, je povinna provést odškodnění z vlastních prostředků! Je nezbytné uvést výpočet nároku, neboť vyčíslení a prokázání nároku je povinností poškozeného.

Právo na náhradu škody sestává z jednotlivých nároků, které se nemusí uplatňovat vždy všechny najednou.

  • Bolestné - se hodnotí v době, kdy je zdravotní stav ustálený, výše odškodného se určuje dle bodové tabulky NV 276/2015 (bod = 250 Kč), ale lze využít i jiných možností výrazného navýšení odškodnění. Odškodňuje se jak bolest způsobená zraněním, tak bolest nastalá léčením.

  • Ztížení společenského uplatnění – jedná se o kompenzaci úrazů s trvalými zdravotními komplikacemi, které znemožňují společenské začlenění. Určuje se dle bodové tabulky NV 276/2015 (bod = 250 Kč), ale lze využít i jiných možností výrazného navýšení odškodnění. O pojistné plnění žádá po ustálení následků úrazu, obvykle se uplatňuje nejdříve po uplynutí jednoho roku ode dne, kdy se úraz stal.

  • Náklady spojené s léčením - kompenzace za veškeré platby proběhlé v souvislosti s léčením nebo následným rehabilitováním. Výdaje, které poškozený vynaložil na to, aby dosáhl zlepšení zdravotního stavu, náklady na vydatnější stravu, náklady na ošetřovatelku, terapeuta, výpomoc třetí osoby v domácnosti, cesty rodinných příslušníků do zdravotnických zařízení, výdaje na léky, zdravotní pomůcky, rehabilitaci a lázně.

  • Náhrada věcné škody - kompenzace za poškození osobních věcí při úrazu.

Na uplatnění nároku je stanovena tříletá promlčecí lhůta na jednotlivá plnění, která začíná běžet dnem, kdy došlo k úrazu.

Zdravotní posudek odškodnění za bolestné a ztížení společenského uplatnění vyplní lékař, který je seznámen nebo se podobně seznámí se zdravotním stavem zraněného, a to podle NAŘÍZENÍ VLÁDY 276/2015 Sb. o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem. Záleží na zkušenostech lékaře a na jeho důkladném seznámení s uvedeným nařízením. Z praxe víme, že na těchto posudcích se dá nejvíce ztratit či naopak získat.a doporučujeme zapojení skutečných odborníků v daném lékařském oboru.

Víte například, že odškodnění pojišťovna vyplácí i za případnou nadstandardní péči, kterou zraněnému poskytovali blízcí v době léčení úrazu?

Správným výpočtem jednotlivých nároků lze docílit výrazného navýšení odškodnění!

Kontakty 731 127 731 info@osuraz.cz www.osuraz.cz
Adresa Brno:

Občanské sdružení ÚRAZ
Lidická 2006/26
602 00 Brno

Adresa Praha:

Občanské sdružení ÚRAZ
Panská 5
110 00 Praha 1